Buddhist Texts

♦ Compassion (Buddha’s Teachings): The Buddha came into the world to teach all living beings the truth. He liked to use old stories and parables to illustrate his teachings.

♦ The Buddha always taught us that: You must love on another and love all the creatures on this earth.

Fellow Buddhists! Please click the below links to read more about Buddhist texts in English and Vietnamese ~ English!

English

Daily Readings From The Buddha’s Words of Wisdom | Ven. S. Dhammika

Fundamentals Of Buddhism | Dr. Peter D. Santina

Knowing and Seeing | Ven. Pa-Auk Sayadaw

Loving-Kindness Meditation | Ven. Sujivva

Mindfulness of Breathing & Four Elements Meditation | Ven. Pa-Auk Sayadaw

The Buddha, His Life & Teachings  | Ven. Piyadassi, Thera

 

Vietnamese ~ English

♦ Basic Buddha Recitations for Lay People ~ Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia | Volume One and Volume Two | Thiện Phúc

Being Nobody, Going Nowhere! ~ Vô Ngã Vô Ưu | Ni Sư Ayya Khema and Diệu Liên Lý Thu Linh

Buddhism: One Teacher, Many Traditions ~ Phật Giáo: Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Truyền Thống | Đức Đạt Lai Lạt Ma 14th and Ni Sư Thubten Chodren

Cause and Effect! ~ Nhân Quả! | Thiện Phúc

Causes-Conditions-Effects ~ Nhân-Duyên-Quả | Thiện Phúc

Discipline-Meditation-Wisdom ~ Giới-Định-Huệ | Thiện Phúc

Eight Mindful Steps to Happiness Walking the Buddha’s Path ~Bát Chánh Đạo Con Đường Đến Hạnh Phúc | Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana and Diệu Liên Lý Thu Linh 

Happiness Comes From You ~ Hạnh Phúc Đến Từ Bạn | Thiện Phúc

Peace is Every Step ~ An Lạc Từng Bước Chân | Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

The Art of Living Vipassana Meditation ~ Nghệ Thuật Sống Hành thiền Vipassana | Thiền sư S. N. Goenka

The Eightfold Noble Path ~ Bát Chánh Đạo | Thiện Phúc

The Miracle of Mindfulness ~ Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức | Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

The Word of The Buddha ~ Lời Của Đức Phật | Nyanatiloka 

Who Creates Karmas? ~ Ai Tạo Nghiệp? | Thiện Phúc 

Who is Myself? ~ Tôi Là Ai? | Ni Sư Ayya Khema and Diệu Liên Lý Thu Linh