Hình Ảnh-Video 


Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! Nhấn vào dưới đây để xem hình và video trực tiếp!

♥ 2022

Lễ Hạnh Nguyện Ngàn Tay | April 9 – 10

Xuân Nhâm Dần

♥ 2021 

Lễ Hội Quan Âm | October 24 

Kỷ Niệm 10 Năm Chùa Niết Bàn | 2011 – 2021

Khoá Tu Dã Ngoại Mùa Thu | October 23 

Khoá Tu Học-Lễ Hội Quan Âm | October 23 – 24 

♦ Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu | August 15

♦ Đại Lễ Phật Đản | May 30

♥ 2020 

♦ Giao Thừa Xuân Canh Tý

Lễ Phật Thành Đạo

♥ 2019

Xuân Kỷ Hợi 

Đại Lễ Vesak Tại Virginia

VATV News | Chào Washington DC-Chùa Niết Bàn

VATV News | Phỏng Vấn-Thích Từ Trung

♥ 2018

Xuân Mậu Tuất

Chuyến Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ | November 

♥ 2017

Đại Lễ Vu Lan

♥ 2016

Đại Lễ Vu Lan

Đại Lễ An Vị Phật – Phần 1  | ♦ Đại Lễ An Vị Phật – Phần 2  

♥ 2015

Công Trình Chánh Điện Chùa Niết Bàn

♥ 2014

Đại Lễ Vu Lan