Kinh Pháp Cú (Dhammapada)

“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.

“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên “Kinh Pháp Cú” còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy”.

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt gần nửa thế kỷ thuyết pháp của đức Phật (Hoa Vô Ưu).


Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! 
Nhấn vào Kinh Pháp Cú Chú Giải Vietnamese-English gồm 3 tập dưới đây!

TẬP 1 ~ Phẩm 1 – 9

1. Phẩm Song Yếu
2. Phẩm Không Buông Lung
3. Phẩm Tâm 
4. Phẩm Hoa 
5. Phẩm Ngu 
6. Phẩm Hiền Trí 
7. Phẩm A La Hán 
8. Phẩm Ngàn 
9. Phẩm Ác 

TẬP 2 ~ Phẩm 10 – 15

10. Phẩm Đao Trượng 
11. Phẩm Già 
12. Phẩm Tự Ngã 
13. Phẩm Thế Gian 
14. Phẩm Phật Đà 
15. Phẩm An Lạc 

TẬP 3 ~ Phẩm 16 – 26

16. Phẩm Hỷ Ái 
17. Phẩm Phẫn Nộ 
18. Phẩm Cấu Uế 
19. Phẩm Pháp Trụ 
20. Phẩm Chánh Ðạo 
21. Phẩm Tạp Lục 
22. Phẩm Ðịa Ngục 
23. Phẩm Voi Rừng 
24. Phẩm Tham Ái
25. Phẩm Tỳ Kheo 
26. Phẩm Bà La Môn 


Ghi Ch́ú: Thích Phước Thái (2005). Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải (Quang Minh Temple).