Duyên nợ!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Suối Thông Trên đời, quen biết một người đôi khi chỉ cần một tấm ảnh. Để vuột mất ai đó, là bởi sự vô tâm trong khoảng thời gian dài. Gặp gỡ có thể là…