Những đức tính tốt của người hiểu rõ lý nhân quả, nhân duyên?

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Thanh Từ Biết nhận xét và áp dụng lý nhân quả, nhân duyên là người có trí tuệ tự tạo cho mình một cuộc sống linh hoạt hợp lý. Người hiểu rõ lý Nhân…

Luôn cho mình hơn người, ngã mạn luân hồi này phải đoạn!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Tâm của chúng ta không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, tạo nên vô lượng vô biên chướng ngại trên đường Bồ-đề. Chướng ngại này làm sao đột phá đây? “Tất…