Siêng Năng Niệm Phật Để Khi Lâm Chung Ra Đi Tự Tại Trong Chánh Niệm!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Ấn Quang Đại Sư Người không tu hành, không hiểu Phật Pháp, không được hướng dẫn hộ niệm, lâm chung đa phần thần thức đều bị dìm trong ác mộng, bị rơi vào những cạm bẫy dữ ác. Bị…