Phật nói thế gian có năm sự việc chắc chắn không thể đạt được

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Dịch Thích Đức Thắng (Kinh Tăng Nhất A-hàm-Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ) Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Phật…

Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy về phương pháp niệm Phật!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam (Trích Thiết lập Tịnh độ) Ta phải nắm lấy danh hiệu mà hết lòng thực tập quán niệm. Phương pháp này gọi là phương pháp trì danh. Trì danh không phải chỉ bằng miệng của mình,…