Người tu học Phật nhất định phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Oan gia trái chủ phải hóa giải, phải đàm phán điều kiện với họ. Thông thường đều sẽ tiếp nhận, sau khi tiếp nhận thì họ sẽ rời đi. Bản thân chúng…

Dòng sông cảm thọ!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Cảm thọ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển mọi tư tưởng hoạt động của ta. Cảm thọ như một dòng sông, trong đó mỗi một cảm…