Kinh Tạng Nikaya

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng kinh điển Phật giáo Nguyên thủy (Pali tạng) rất đồ sộ, hiện đã chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt, bao gồm: Trường Bộ (Dīgha-Nikāya), Trung Bộ (Majjhima-Nikāya), Tương Ưng Bộ (Saṁyutta-Nikāya), Tăng Chi Bộ (Aṅgttara-Nikāya), và Tiểu Bộ (Khuddaka-Nikāya). So với kinh điển Hán tạng thì năm bộ Nikaya chưa phải là nhiều, song với nội dung vô cùng phong phú và được xem là nguyên thủy nhất, Kinh tạng Nikaya là nền tảng căn bản của giáo điển Phật giáo (Thư Viện Hoa Sen).Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! Nhấn vào Kinh Tạng Nikaya gồm 5 bộ kinh dưới đây!

1. Trường Bộ Kinh (Dīgha-Nikāya)(1991) | Kinh Số 1 – 34 

2. Trung Bộ Kinh (Majjhima-Nikāya)(1992) | 152 Kinh 

3. Tương Ưng Bộ Kinh (Saṁyutta-Nikāya)(1993) | 5 Tập 

4. Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara-Nikāya)(1996) | 11 Pháp 

5. Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka-Nikāya)(1999) | 6 Tập 

TẬP 1  ♦  TẬP 2  ♦  TẬP 3  ♦  TẬP 4  ♦  TẬP 5  ♦  TẬP 6 


♦ Ghi Chú: 
Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam.