“Ta”, “của ta” khiến chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Trên đời này, không những “Của ta” là giả, không thật, mà “Ta” cũng là giả, đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”? Bạn thật có…