Người thay đổi được vận mạng là người có trí tuệ và phước đức

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Chúng ta là kiếp người vay trả, bạn là vì vay trả nghiệp báo của bạn mà đến. Trong đời quá khứ bạn tu thiện thì đời này bạn đến để hưởng phước…

Phật dạy năm đặc điểm nhận biết người trong nhóm tà kiến!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Dịch Thích Đức Thắng (Kinh Tăng Nhất A-hàm-Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ) Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo…