Lạc Một Dòng Tâm!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Đời chỉ là cuộc dạo

Ai tỉnh giác, tường minh

Thấu tỏ lẽ duyên sinh

Yên bình trong sinh tử.

♦♦♦

Đi ngang qua dòng tục

Dính muộn phiền, khen-chê

Vương những niệm si mê

Lạc lối về an tịnh.

♦♦♦

Đi ngang qua suy thịnh

Dính những niệm ghét-thương

Vương vấn cuộc vô thường

Tâm theo đường phiền não.

♦♦♦

Đời có đâu thật, ảo

Do tâm, tưởng vận hành

Tất cả chỉ duyên sanh

Đang yên lành, Như Thị! 

♦♦♦

Người hóa thành mộng mị

Bởi theo tưởng mà đi

Pháp vốn dĩ vô vi

Có gì ngoài khái niệm?! 

♦♦♦

Ai tự mình quán nghiệm

Tường tận những diệt sinh

Tuệ giác tự khai minh

Thấy liền chơn tịnh đạo.

♦♦♦

Đời chỉ là cuộc dạo

Ai tỉnh giác, tường minh

Thấu tỏ lẽ duyên sinh

Yên bình trong sinh tử.