Mong cầu của người trí!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Trúc Lan Nhã

Đừng mong dư giả bạc tiền

Hãy mong đầy đủ thiện duyên làm lành

Đừng mong vật chất để dành

Hãy mong đời sống tinh thần thanh lương

♦♦♦

Đừng mong vạn sự an lành

Hãy mong mỗi niệm chuyên cần tường tri

Đừng mong không biết sầu bi

Hãy mong cảm thọ đến đi tỏ tường

♦♦♦

Đừng mong thuận lợi mọi đường

Hãy mong sống với Chơn Thường nơi tâm

Đừng mong chẳng vướng lỗi lầm

Hãy mong cẩn trọng thân tâm mỗi ngày

♦♦♦

Đừng mong phước lạc sau này

Hãy mong thực tại lòng đầy thiện lương

Đừng mong thảy được yêu thương

Hãy mong tan hợp vô thường: an nhiên! 

♦♦♦

Đừng mong ngoại giới bình yên

Hãy mong an tịnh giữa miền chơn tâm

Đừng mong gặp được tri âm

Hãy mong chạm được pháp âm thánh hiền.

♦♦♦

Đừng mong dư giả bạc tiền

Hãy mong đầy đủ thiện duyên làm lành

Đừng mong vật chất để dành

Hãy mong đời sống tinh thần thanh lương

♦♦♦

Đừng mong kết nối bốn phương

Hãy mong trọn vẹn yêu thương nơi mình

Đừng mong suốt kiếp yên bình

Hãy mong thuận nghịch, diệt sinh vẫn là

♦♦♦

Đừng mong vượt thoát Ta Bà

Hãy mong giác ngộ ngay nhà thế gian

Đừng mong tìm cõi Niết Bàn

Hãy mong mỗi khắc rõ ràng Giác Tri.