Tu nhân, đổi quả!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Trúc Lan Nhã

Luật vận hành nhân quả

Không giới hạn chậm nhanh

Không lý lẽ phân tranh

Không ai thay ai nhận.

♦♦♦

Chỉ nhìn thấy nghiệp quả

Không thấy được nghiệp nhân

Nên tâm mãi loanh quanh

Tìm tha nhân cầu nguyện

♦♦♦

Nếu nhìn thấy nghiệp quả

Biết sợ hãi nghiệp nhân

Tâm hướng thiện, tu thân

Sẽ đổi thay nhân quả

♦♦♦

Người đời sợ đau khổ

Nhưng không biết gieo trồng

Nên mãi cứ lòng vòng

Ra vào nơi đau khổ

♦♦♦

Luật vận hành nhân quả

Không giới hạn chậm nhanh

Không lý lẽ phân tranh

Không ai thay ai nhận

♦♦♦

Đừng đợi khi ân hận

Mới vội vả tìm cầu

Đời người như bóng câu

Hãy tu mau kẻo trể!

♦♦♦

Chỉ theo dòng dâu bể

Không chuyển ý, chuyển tâm

Nghiệp sẽ theo âm thầm

Giàu sang đâu thoát khổ!