Gia Đình Phật Tử Niết Bàn

Gia Đình Phật Tử Niết Bàn

~ Niết Bàn Buddhist Youth ~

Chủ Nhật Hàng Tuần | Every Sunday
♦ 10 giờ sáng | 10 a.m.  
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! Nhấn vào Thư Mời dưới đây để xem chi tiết chương trình!