28 Tâm Nguyện Mỗi Ngày!

Trích Từ: Thiên Tôn Phật Quang


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính Lạy Đấng Từ Bi Vô Hạn – Đấng Trí Tụệ Vô Biên
Con Tên:
Pháp Danh:
Trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, con xin thành tâm lễ Phật và phát nguyện:

Một xin nguyện trọn thân tâm
Cúng dường Đức Phật mãi trong kiếp này
Làm công cụ của Phật Đài
Làm tôi mọi, hạt bụi nơi chân Người
♦♦♦
Hai nguyện trong từng phút giây
Phật trên gia hộ cuộc đời chúng con
Lý tưởng được thắp sáng lên
Giải thoát, giác ngộ mãi truyền kiếp sau
♦♦♦
Ba tôn kính Phật cao siêu

Theo Thầy tuyệt đối, phải tôn kính Thầy
Nguyện nhu thuận, nguyện vâng lời
Giỏi giang tu tập có Thầy mới nên
♦♦♦
Bốn thương yêu hết chúng sinh

Hữu hình cho đến vô hình đều thương
Chim trời, cá nước, côn trùng
Nguyện không buồn giận hay hờn trách ai
♦♦♦
Năm khiêm hạ nguyện suốt đời

Cỏ rác, cát bụi, kém người là ta
Điều cần có, tìm quên đi
Hãy lo vui khổ, an nguy của người
♦♦♦
Sáu tin nhân quả luân hồi

Chi phối khắp cả bên ngoài, bên trong
Hành vi lời nói chúng sinh
Sân trong ý nghĩ cũng trong luật này
Ứng dụng đối chiếu vào đời
Suy tư, chiêm nghiệm hằng ngày vững thêm
♦♦♦
Bảy nguyện trên Phật ngày đêm

Gia hộ lời nói, việc làm, nghĩ suy
Thương cho đúng, hiểu đúng cho
Kính trọn Phật Pháp, ba là kính Tăng
♦♦♦
Tám nguyện tinh tấn siêng năng
Hiểu sâu đạo lý, tin hành sớm khuya
Bát Chánh Đạo ứng dụng cho
Ngồi thiền, lễ Phật, luyện về khí công
♦♦♦
Chín nguyện soi xét nội tâm

Đối chiếu đạo lý để xem lỗi mình
Biết mình mới tiến bộ nhanh
Chân thành tha thiết tâm tình chúng con
♦♦♦
Việc lẽ hay, chớ kêu oan

Điều mười nhận lỗi về mình cho xong
Lỗi mình, mình phải thật nghiêm
Lỗi người, tha thứ sẽ yên mọi bề
♦♦♦
Mười một nhiều khen, ít chê
Tìm điều tốt của bạn bè mà khen
Biết sai sám hối ngày đêm
Để không tạo nghiệp cho mình kiếp sau
♦♦♦
Mười hai nguyện được qua mau
Tâm tự ái để biết yêu thương người
Không buồn bởi trách, la, rầy
Thay vào đó tấm lòng này biết ơn
♦♦♦
Mười ba vượt chướng trên đường
Không tự ti bởi nghèo, hèn, dốt, ngu
Biết ơn Phật, Thầy đã cho
Đạo lý chân chính để mà bước theo
Phát nguyện tinh tấn chuyên sâu
Sám hối tạo Phước được gieo nhân lành
♦♦♦
Mười bốn nguyện kiểm soát mình
Trong cả ý muốn, tâm hồn thẳm sâu
Việc gì dù khó đến đâu
Cẩn thận, cân nhắc là điều chớ quên
♦♦♦
Mười lăm nguyện sống hoàn toàn
Vị tha từ việc uống ăn ở đời
Ngủ, nghỉ, tu học mọi nơi
Làm việc giải trí vui chơi nhớ rằng
Đều vì Phật Pháp trường tồn
An vui lợi ích muôn vàn chúng sinh
♦♦♦
Mười sáu mong các đệ huynh
Cùng tu cùng học để cùng giỏi hơn
Làm Phật sự được nhiều lên
Phụng sự hỗ trợ, nguyện làm phía sau
♦♦♦
Mười bảy đoàn kết chung tay
Làm từ thiện cúng dường lên Phật Đài
Nguyện hồi hướng công đức này
Phật sự, tự nguyện chẳng đòi chấp công
♦♦♦
Mười tám con xin hiến thân
Bảo vệ Phật pháp cùng nguyện hộ trì
Chánh Pháp được truyền bá đi
Bằng mọi phương tiện chẳng gì cản ngăn
♦♦♦
Mười chín sống ở thế gian
Cuộc đời vui ít gian truân quá nhiều
Thân vô thường chết lúc nào
Thời gian phủ lớp bụi màu rồi quên
Tâm này cảm thọ vui buồn
Tư tưởng, loạn động, ghét thương thế nào
Cái Ta chân thật ở đâu?
Tâm lìa nhân thế đắm say không màng
Khi nghiệp đến chẳng ngã lòng
Mới là vô ngã Phật thường dạy răn
♦♦♦
Hai mươi kiểm soát được tâm
Luôn luôn tỉnh giác bỏ buông ý mình
Giữ cho thanh tịnh tâm hồn
Không còn vọng tưởng, không còn loạn luân
♦♦♦
Hai mốt nguyện cảnh giác thân
Không kiêu mạn chẳng tự khen chính mình
Tự kiêu phá hỏng tu hành
Còn gieo thối đọa nghiệp mình kiếp sau
♦♦♦
Hai hai định hướng mục tiêu
Vô Ngã chấm dứt những điều khổ đau
Đơn giản Vô Ngã an vui
Đâu cần theo một mục tiêu khác nào
♦♦♦
Hai ba ham muốn tầm thường
Nguyện chấm dứt để trong lòng chúng con
Điều gì để sợ không còn
Một lòng vì Phật, quê hương, giống nòi
♦♦♦
Hai bốn Phật tử khắp nơi
Tu tập thành tựu mọi người thi đua
Lòng tôn kính Phật vô bờ
Tột cùng khiêm hạ, từ bi muôn loài
♦♦♦
Hai lăm ai cũng như ai
Thấy được ái dục là điều hiểm nguy
Là bẫy tạo hóa giăng ra
Trầm luân mãi mãi nếu sa chân vào
Không còn nhân phẩm thanh cao
Giải thoát giác ngộ đường vào còn đâu!
♦♦♦
Hai sáu tỉnh giác cao sâu
Thiết tha lý tưởng đạo mầu tiến tu
Từng giây phút kiểm soát cho
Giữ tâm không để rời xa thân này
♦♦♦
Hai bảy nguyện trước Phật Đài
Quyết tâm thực hiện được điều Phật răn
Dù bao gian khổ khó khăn
Đúng ý Phật, chết cũng không nản lòng
♦♦♦
Hai tám ơn phải đáp đền
Trên ơn Tam Bảo đến Hiền Thánh Tăng
Mạng mạch Phật Pháp giữ gìn
Ơn cha mẹ, ơn anh em đồng bào
Quê hương đất nước thân yêu
Ơn cả cây cỏ cùng bao côn trùng
Nguyện khắc ghi với giữ gìn
Siêng năng tinh tấn tu hành đáp ơn
Con xin nguyện những điều trên
Thấm vào tâm khảm vào xương máu này
Để từng lời nói việc làm
Đều hợp đạo lý Phật răn hằng ngày
Để trong bể khổ hôm nay
Cùng huynh đệ phụ giúp thầy vượt qua
Cho đời thánh thiện hơn ra
Nguyện trên chư Phật hãy gia hộ cùng

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (32) (3 lạy)