Daily Reading ~ December 18

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Music from a five-piece ensemble
Cannot produce as much delight
As that of a one-pointed mind
With perfect insight into things

♦♦♦

Âm nhạc từ một dàn nhạc gồm năm phần
Không thể tạo ra nhiều niềm vui
Như của một tâm trí nhất tâm
Với cái nhìn sâu sắc hoàn hảo về mọi thứ (Việt Dịch LN)