Daily Reading ~ February 21

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Come, live with the doors of senses guarded, watchfully mindful, carefully mindful with the ways of the mind well watched, possessed of the mind that is awake and observing.

♦♦♦

Hãy đến, sống với những cánh cửa của giác quan được canh giữ, quan sát cẩn thận, chánh niệm cẩn thận với những cách thức của tâm trí được quan sát tốt, sở hữu của tâm trí tỉnh táo và quan sát. (Việt Dịch LN)