Daily Reading ~ February 7

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

If a word has five masks it is well-spoken, not illspoken, not blameworthy or condemned by the wise. It is spoken at the right time, it is spoken in truth, it is spoken gently, it is spoken about the goal and it is spoken with love.

♦♦♦

Nếu một lời nói có năm mặt nạ, nó được người khôn ngoan nói tốt, không nói xấu, không đáng trách hay lên án. Lời nói được nói đúng lúc, lời nói được nói ra sự thật, lời nói được nói ra một cách nhẹ nhàng, lời nói được nói về mục tiêu và lời nói được nói với tình yêu thương. (Việt Dịch LN)