Daily Reading ~ January 12

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Just as the great ocean has one taste, the taste of salt, even so, this Dhamma has one taste too, the taste of freedom.

♦♦♦

Cũng như đại dương có một hương vị, hương vị của muối, dù vậy, giáo Pháp này cũng có một hương vị, hương vị của tự do. (Việt Dịch LN)