Daily Reading ~ January 16

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Greed is to be slightly blamed but it is slow to change. Hatred is to be greatly blamed but it is quick to change. Delusion is to be greatly blamed and it is slow to change.

♦♦♦

Lòng tham hơi đáng trách nhưng nó chậm thay đổi. Hận thù là điều bị đổ lỗi rất nhiều nhưng nó nhanh chóng thay đổi. Sự ảo tưởng bị đổ lỗi rất nhiều và nó chậm thay đổi. (Việt Dịch LN)