Daily Reading ~ January 29

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Many garlands can be made
From a heap of flowers.
Likewise, many good deeds can be done
By one born human.

♦♦♦

Nhiều vòng hoa có thể được làm
Từ một đống hoa.
Tương tự như vậy, nhiều việc tốt có thể được thực hiện
Bởi một con người sinh ra. (Việt Dịch LN)