Daily Reading ~ January 30

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

By three things the wise person may be known. What three? He sees a shortcoming as it is. When he sees it, he tries to correct it. And when another acknowledges a shortcoming, the wise one forgives it as he should.

♦♦♦

Người khôn ngoan có thể biết ba điều. Ba điều đó là gì? Người ấy nhìn thấy một khuyết điểm như nó vốn có. Khi người ấy nhìn thấy nó, người ấy cố gắng sửa đổi nó. Và khi người khác thừa nhận khuyết điểm, người khôn ngoan sẽ tha thứ cho điều đó. (Việt Dịch LN)