Daily Reading ~ June 28

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

For one who is virtuous, in full possession of virtue, there is no need for the purposeful thought: “May I be free from remorse.” Because it is natural for one who is virtuous to be free from remorse. And for one free from remorse there is no need for the purposeful though: “May I be joyful.” Because it is natural for one who is free from remorse to be joyful.

♦♦♦

Đối với một người có đức hạnh, có đầy đủ đức hạnh, thì không cần phải có ý nghĩ với mục đích: “Cầu mong cho tôi được thoát khỏi sự hối hận.” Bởi vì điều tự nhiên đối với người có đạo đức không khỏi hối hận. Và để một người không hối hận thì không cần phải có ý nghĩ với mục đích: “Cầu mong cho tôi được vui vẻ.” Bởi vì điều tự nhiên là ai không hối hận thì được sự vui mừng. (Việt Dịch LN)