Tu nhân, đổi quả!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Luật vận hành nhân quả Không giới hạn chậm nhanh Không lý lẽ phân tranh Không ai thay ai nhận. ♦♦♦ Chỉ nhìn thấy nghiệp quả Không thấy được nghiệp nhân…

Lạc Một Dòng Tâm!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Đời chỉ là cuộc dạo Ai tỉnh giác, tường minh Thấu tỏ lẽ duyên sinh Yên bình trong sinh tử. ♦♦♦ Đi ngang qua dòng tục Dính muộn phiền, khen-chê Vương…

Biết thương mình!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Người hiểu biết lấy thiện căn làm trọng Tập giữ mình trước mỗi niệm khởi sanh Đức Ân Sư- biết cung kính trọn lành Nương ngõ đạo, chuyển đời mình cao…