Luôn cho mình hơn người, ngã mạn luân hồi này phải đoạn!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Tâm của chúng ta không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, tạo nên vô lượng vô biên chướng ngại trên đường Bồ-đề. Chướng ngại này làm sao đột phá đây? “Tất…