Chùa Niết Bàn 

Nirvana Meditation Center

Thượng Toạ Trụ Trì: Thích Từ Trung

 

8105 Willard Lane, Manassas, VA 20112 | (703) 791-5323


 Cúng Cầu An ~ Cầu Siêu

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! 
Nhấn vào đây Sớ Cầu An ~ Sớ Cầu Siêu để điền vào trực tiếp!

♦ Gơỉ Sớ Cầu An hoặc Sớ Cầu Siêu đến Chùa Niết Bàn qua email trực tiếp!
 • Sau khi điền Sớ Cầu An hoặc Sớ Cầu Siêu xong, xin quý Phật tử lưu tên sớ như sau đây: Tên Gia Chủ_Tên Sớ (ví dụ: Nguyen Thi Hai_Sớ Cầu An).
 • Nhấn vào Email ở trên trang Liên Lạc này.
 • Đính kèm sớ đã lưu để gởi đến Chùa Niết Bàn.

Hướng Dẫn Đến Chùa Niết Bàn

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! Nhấn vào dưới đây để trực tiếp Google website!

♦ Đi Hướng 95
 • Đi vào Exit 152B – VA 234 N.
 • Đi khoảng 8 miles.
 • Quẹo trái vào Đường Independent Hill.
 • Quẹo phải vào Đường Willard Lane.
 • Chùa Niết Bàn ở bên tay trái (bên hông trạm Cảnh Sát – Police Station).
♦ Đi Hướng 66
 • Đi vào Exit 44 – VA 234 S.
 • Đi khoảng 10 miles.
 • Quẹo phải vào Đường Independent Hill.
 • Quẹo phải vào Đường Willard Lane.
 • Chùa Niết Bàn ở bên tay trái (bên hông trạm Cảnh Sát – Police Station).