Bố thí cúng dường, phước nhiều hay ít phụ thuộc vào điều gì?

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Tu bố thí cúng dường, không phải nói người nào đó bỏ tiền nhiều thì họ sẽ được phước lớn, bỏ tiền ít thì được phước ít, không có đạo lý này. Nếu…

Quán Nhân duyên!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Trí Quảng Tu lục độ từ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cho đến trí tuệ và có trí tuệ thì nhìn đời khác. Chưa có trí tuệ, nghĩ này nghĩ kia,…

Trong tâm thanh tịnh có vô lượng trí tuệ vô lượng phước đức!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Quốc độ của Đức Di Đà xây dựng, hiệu là “Cực Lạc thế giới”, vì thế giới đó, quả của sự khổ không có, mà nhân duyên của sự khổ cũng không; không…