Mỗi Ngày Hãy Khởi Lòng Nghĩ Tới và Thương Xót Vô Lượng Chúng Sanh

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Giác Nguyên Nghĩ với tấm lòng thương và xót. Chỉ cần nghĩ thế này: Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không thấy được mỗi người đều có vấn đề đau khổ đó là…

Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Lâu Ngày Vẫn Chưa Nhất Tâm?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng: “Ức Phật, niệm Phật hiện tiền, tương lai tất định kiến Phật”. Đây tức là nếu chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền và…