12 Điều Nhân Quả!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Thư Viện Hoa Sen
Thích Viên Thành

Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu

Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn

Thích giúp người ta thường gặp quý nhơn

Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não

♦♦♦

Thích mãn nguyện niềm vui hay lai đáo

Trốn tránh thời thất bại rất chua cay

Thích sẻ chia bè bạn đến hằng ngày

Thường giận dữ ngày càng nhiều bệnh tật

♦♦♦

Thích chiếm dụng sau nầy thành hành khất

Bố thí thường ngày càng được giàu sang

Thích hưởng thụ nợ khổ lắm đeo mang

Thích học hỏi ngày càng tăng trí tuệ