Bước ra ngoài ác thiện, sẽ gặp được Như Lai!


Thấy pháp vốn không hai

Còn đâu cơn ảo ảnh

Ngay trên thân, tâm, cảnh

Có tánh đạo an nhiên.

♥♥♥

Một chiếc lá vừa rơi

Là lời kinh vừa gõ

Ai hay rằng ngọn cỏ

Cũng mấy kiếp luân hồi

♥♥♥

Một chút tịch lặng thôi

Nghe tế bào an lạc

Theo vui buồn trôi dạt

Bởi niệm mãi lăng xăng

♥♥♥

Mơ tìm một bóng trăng

Mà quên mình là nguyệt

Mãi theo điều sinh diệt

Để lạc một Chơn Tâm

♥♥♥

Đóa nguyệt quế âm thầm

Bên hiên vừa mới nở

Ngay trong từng hơi thở

Có bóng Phật hiện sinh

♥♥♥

Về chơi với tâm mình

Thấy cuộc đời mầu nhiệm

Bước ra ngoài ác thiện

Sẽ gặp được Như Lai

♥♥♥

Thấy pháp vốn không hai

Còn đâu cơn ảo ảnh

Ngay trên thân, tâm, cảnh

Có tánh đạo an nhiên

♥♥♥

Tìm đâu một cõi thiền

Ngoài từng giây thực tại

Giữa hiện tiền: vô ngại! 

Tự khắc ngộ vô sanh.