Nhân sinh vô thường!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Cô Trúc Lan Nhã

Xoay ra trở lại gặp nhau

Kết vòng duyên nghiệp, ngày sau vẫn tìm

Về đi! nghe lại tim mình

Cùng chung nhịp đập: nhân sinh vô thường!

♥♥♥

Gánh đời, gánh cả phàm tâm

Hơn thua một chút, mê lầm liền sanh! 

Đem được mất về để dành

Xây nhà nghiệp báo, xây thành khổ đau!

♥♥♥

Xoay ra trở lại gặp nhau

Kết vòng duyên nghiệp, ngày sau vẫn tìm

Về đi! nghe lại tim mình

Cùng chung nhịp đập: nhân sinh vô thường!

♥♥♥

Còn gì giữa cuộc ghét-thương

Mà đem được mất so lường với nhau?

Cuối cùng chung một nỗi đau

Tử sinh, sinh tử – một màu trầm luân. 

♥♥♥

Thương mình học lại chữ “Nhân”

Tập theo chữ “ Xả”- quen dần chữ “ Buông”

Đời xem như một vỡ tuồng

Sao cho đoạn kết vẫn luôn mĩm cười!