Nơi thân bất tịnh nở ra một đóa sen!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Nếu chẳng có bùn chẳng có hoa

Cũng không có chánh chẳng có tà

Tan rồi vọng chấp trong phân biệt

Sen tự nơi lòng nở đoá hoa.

♦♦♦

Nơi thân bất tịnh nở ra một đóa sen

Hoa sen rực rỡ chốn bùn nhơ

Là tự ngàn xưa đến bây giờ

Chính ở nơi bùn đen nước đục

Nhuỵ vàng hoa đỏ dệt vần thơ

♦♦♦

Nếu chẳng có bùn chẳng có hoa

Cũng không có chánh chẳng có tà

Tan rồi vọng chấp trong phân biệt

Sen tự nơi lòng nở đoá hoa.

♦♦♦

Hộ trì sáu căn 

Người nuông chìu dục lạc

Không tiết chế sáu căn

Uống ăn thường buông thả

Biếng nhác chẳng tinh cần

♦♦♦

Ngày đêm không nổ lực

Chánh hạnh chánh tư duy

Vọng tâm thường khởi niệm

Như gió thổi cây xiêu.

♦♦♦

Người thiền quán bất tịnh

Hộ trì cả sáu căn

Uống ăn thường tiết độ

Tinh cần trong niềm tin

♦♦♦

Chánh tín và chánh hạnh

Luôn thực hành ngày đêm

Tâm tà không lay động

Núi đá trước cuồng phong.