Kính Mừng Ngày Đức Phật Thành Đạo ~ 8 tháng 12 Âm Lịch

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Sĩ Đạt Ta Phật đã thành

Chúng con lăn lóc chúng sanh mãi hoài

Sáu đường con mãi nổi trôi

Đạo thành Phật dạy ba thời chưa quên

Mãi rong chơi chưa đáp đền

Quay lưng thành đạo chông chênh kiếp người

Phật là ánh sáng mặt trời

Chiếu soi tăm tối cuộc đời chúng sanh

Dạy ta điều thiện việc lành

Thoát vòng sanh tử tái sinh nhiệm mầu

Tu Phật phải biết từ đâu

Từ ân Tam Bảo hồi đầu nhớ ơn.