Thư Mời Tham Dự ~ Lễ Hội Quan Âm & Khóa Tu Mùa Thu (Oct 28-29, 2023)

♦ Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 ~ (9 giờ sáng – 8 giờ tối)
Saturday, October 28, 2023 ~ (9 a.m. – 8 p.m.)
♦ Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10 ~ (9:30 giờ sáng – 2 giờ trưa)
Sunday, October 29, 2023 ~ (9:30 a.m. – 2 p.m.)

Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! 
Nhấn vào chương trình dưới đây để xem chi tiết!