Thư Mời Tham Dự ~ Tu Học (Nov 12, 2022)

♦ Thứ Bảy, ngày 12 tháng ̣11 ~ Saturday, November 12 
8 giờ 30 sáng – 5 giờ chiếu | 8:30 a.m. – 5 p.m.
♦♦♦
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! 
Nhấn vào Thư Mời dưới đây để xem chi tiết chương trình!