Chỉ có chân thật tu trì mới có thể thoát sinh tử, ra khỏi ba cõi!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không 


Người đại phú quý đều là đời trước đã từng ở trong Phật pháp niệm Phật tu phước nhưng chưa liễu thoát sanh tử, đời nay có thế lực, lại làm càn làm bậy, tội nghiệp tạo còn nặng hơn so với người bình thường rất nhiều.

Bồ tát Phổ Hiền dạy: “Ngày tháng trôi đi, sinh mạng giảm dần”. Người sáng suốt nhìn thấy thời giờ mỗi ngày một giảm, hay nói cách khác là đang tiến dần đến cái chết. Đạo nghiệp của chúng ta đã tiến bộ theo thời gian hay chưa?

Chỉ có chân thật tu trì mới có thể thoát sinh tử, ra khỏi ba cõi. Nếu không thể liễu ngộ sinh tử, ra khỏi ba cõi thì cuộc đời này thành uổng phí rồi.

Dù niệm Phật tu phước thì cũng như lời Phật dạy là ‘Tam thế oán’. Oan nghiệp đời thứ ba thì không phải là việc tốt, đời này niệm Phật tu phước, đến đời sau hưởng phước, con người cũng hồ đồ rồi; hồ đồ thì lại tạo tội nghiệp, lại chịu khổ báo.

Người đại phú quý đều là đời trước đã từng ở trong Phật pháp niệm Phật tu phước nhưng chưa liễu thoát sanh tử, đời nay có thế lực, lại làm càn làm bậy, tội nghiệp tạo còn nặng hơn so với người bình thường rất nhiều.

Cho nên, phải có tầm nhìn xa hơn một chút, một người chân thật giác ngộ phải lấy liễu sinh thoát tử làm mục tiêu cho mình.