Chúng Sanh Nào Có Khả Năng Đắc Đạo?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Trích Kinh Mi Tiên (Dịch Giả: Hoà Thượng Giới Nghiêm) 


Thưa Đại Đức! Tất cả chúng sanh bất cứ cõi nào, nếu có đức tin trong sạch, có sự thực hành chơn chánh và tinh cần – thì thảy đều có thể đắc thánh quả cả chứ?

Đức vua Mi-lan-đà hỏi tỳ khưu Na-tiên:

Thưa Đại Đức! Tất cả chúng sanh bất cứ cõi nào, nếu có đức tin trong sạch, có sự thực hành chơn chánh và tinh cần – thì thảy đều có thể đắc thánh quả cả chứ?

Có loài, có loại đắc, có loài, có loại không thể đắc, tâu đại vương!

Những chúng sanh nào không thể đắc, xin đại đức kể cho nghe.

Tâu đại vương, có mười lăm loài, loại chúng sanh không thể đắc đạo quả cao siêu được, đó là:

 1. Súc vật, cầm thú;
 2. Loài khẩn-na-la (Kinnara) – chúng sanh phi cầm, có đầu giống người;
 3. Các loài rồng;
 4. Ngạ quỷ;
 5. Người tà kiến;
 6. Trẻ chưa đủ bảy tuổi;
 7. Người phạm tội giết cha;
 8. Người phạm tội giết mẹ;
 9. Người phạm tội giết A-la-hán ;
 10. Kẻ chích máu Phật ;
 11. Người chia rẽ Tăng;
 12. Người phạm giới trộm mạo Tăng tướng hoặc tỳ khưu hành theo ngoại đạo;
 13. Kẻ hãm hiếp tỳ khưu ni hoặc tỳ khưu phạm Tăng tàn mà không thọ lãnh hình phạt;
 14. Người bán nam bán nữ;
 15. Người có hai sanh thực khí.

Mười lăm hạng chúng sanh này dù đức tin trong sạch, thực hành chơn chánh, tiến tu chỉ tịnh, quán minh cũng không thể vào dòng Thánh chủng được.

Đức vua Mi-lan-đà gật đầu.