“Ma ngũ ấm” là gì?

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Tất cả những thứ ma chết chúng ta đều sợ, hễ sợ là chướng đạo, thế nên phải chiến thắng nó. Phá sạch ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết, mới thoát khỏi luân hồi sanh tử trong ba cõi, không còn bị trói buộc trong lưới ma nữa.

Ma ngũ ấm là kiến chấp thân năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Thật ngã.

Do chấp thân năm ấm là Thật ngã, nên không nhận ra Tri kiến Phật sẵn có nơi mình.

Bây giờ phải dùng kiếm Trí tuệ Bát-nhã đâm thủng con ma ngũ ấm, thì tình chấp thân tâm là Thật ngã không còn nữa.

Tri kiến Phật hiện tiền.

Mỗi tối chúng ta lên chùa hăm he “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không”, sắc không thật, thọ không thật, tưởng không thật, hành, thức cũng không thật…

Tôi xin hỏi, có phải quí vị là binh tướng của Phật đang tuyên chiến với quân ma không?

Tuy tuyên chiến với ma mà gặp ma không nỡ giết vẫn còn thương ma, nên cũng thấy “ngũ uẩn giai hữu”, vì vậy bị thua ma dài dài.

Ma phiền não thì rất nhiều, nào là tham, sân, si, nào là mạn, nghi, ác kiến…

Với ma tham, quí vị có tuyên chiến với nó chưa?

Thắng nó hay là bại?

Ma sân coi bộ hung dữ quá, thắng nó được mấy trận rồi?

Hay là bất như ý là bực tức hiện ra mặt, ra lời, ra tay chân, xong rồi hối hận?

Như vậy là thua ma, làm tôi mọi cho nó đó!

Nên, khi ma tham ma sân dấy lên, liền biết nó không thật, không có cứ điểm, không có nơi chốn, thì nó tự lặn mất, như vậy là thắng ma.

Ma chết là con người khi chết chưa siêu quanh quẩn phá phách người sống.

Và sự chết làm mất thân mạng không còn đủ duyên để tiến tu cũng gọi là ma.

Khi thân này bệnh, điều trị không khỏi, cái chết sẽ đến nên rất lo sợ, hoặc ở chỗ vắng vẻ có những hiện tướng bất tường hiện ra, chúng ta run sợ đó là sợ ma chết.

Tất cả những thứ ma chết chúng ta đều sợ, hễ sợ là chướng đạo, thế nên phải chiến thắng nó.

Phá sạch ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết, mới thoát khỏi luân hồi sanh tử trong ba cõi, không còn bị trói buộc trong lưới ma nữa.