“Trên Đầu Ba Thước Có Thần Linh” Là Tại Sao?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hạnh Tuệ


Nếu như chúng ta qui y Tam bảo thì sẽ có 36 vị thần hộ pháp bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới thì mỗi giới có năm vị thần hộ pháp bảo vệ, theo Kinh Quán Đỉnh.

Trong Kinh Quán Đỉnh, Đức Phật giảng: Nếu như chúng ta qui y Tam bảo thì sẽ có 36 vị thần hộ pháp bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới thì mỗi giới có năm vị thần hộ pháp bảo vệ, tổng cộng có 25 vị thần hộ pháp. Những thần vương này lại có hằng hà sa số quyến thuộc, thảy đều ủng hộ người tu.

Trong Phật Thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Người học Phật không kể là xuất gia hay tại gia, nếu tu tâm giữ giới, sẽ được Hộ pháp ngày đêm che chở, bảo vệ cho đến khi được thành tựu. Nếu không giữ giới, tất chẳng được như vậy, đôi khi còn bị các Ngài quở trách!

Thật ra người bình thường ai cũng có hộ pháp trong vô hình âm thầm che chở. Họ là ai? Họ chính là thần chủ mạng, phước thần và chánh thần ghi chép việc thiện ác của người. Vậy nên lời cổ nhân dạy: ”Trên đầu ba thước có thần minh”, là chân thật chứ không phải hư dối.

Nếu bạn sống thiện lương thì chư vị ngày đêm bảo vệ bạn, nếu bạn sống xấu ác hoặc làm các việc tổn đức như hại người, ngoại tình, tà dâm… chư vị giận dữ mà bỏ đi thì vô cùng nguy hiểm: Bạn rất dễ bị các loài phi hành quỷ mị, hoặc tà thần ác quỷ gá nhập tấn công. Điều này không thể không biết!

Người học Phật chân chính cần biết điều này: Vi đà Bồ Tát, Thiên long bát bộ cùng Hộ pháp thần vương, chư quỷ thần đều luôn luôn bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là oan gia trái chủ, có muốn đến tầm cừu báo oán, hay thiên ma ba tuần muốn tìm tới gia hại, đều chẳng thể lại gần.

Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh cho chúng sinh nghe rồi, trừ việc chuyên vì cá nhân nào đó mà tụng kinh ra. Công đức tụng kinh nên hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần, túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi…