5 Điều Nên Biết Về Tràng Hạt

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Ta được nhìn thấy tràng hạt xuất hiện nhiều trong Phật giáo. Được sự yêu thích không chỉ riêng ở chùa, mà hiện nay tràng hạt được sử dụng làm vòng đeo tay rất thời thượng. Tràng hạt có nhiều loại khác nhau như chuỗi tràng hạt 21, 42, 54, 108 hạt…

Nguồn Gốc của Tràng Hạt

Tràng hạt có nguồn gốc từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của nhiều tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Cùng với văn hóa của người dân Ấn Độ cổ. Trong Phật giáo, tràng hạt là vật tùy thân của các hành giả giúp họ chú tâm vào trì niệm. Và đi sâu hơn vào các trạng thái của định để làm phát khởi tuệ giác.

Trong Kinh điển Phật giáo, nguồn gốc của tràng hạt và lần chuỗi hạt khi niệm Phật căn cứ vào sự khai thị của Đức Phật đối với vua Ba Lưu Ly. Điều đó dựa theo Kinh Mộc Hoạn Tử. Các tăng sĩ thường mang tràng hạt bên người như một bảo bối, một pháp khí hỗ trợ họ trên con đường tu học Phật pháp.

Công Dụng Của Tràng Hạt

Đây là một vật dụng phổ biến trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới. Trong Phật giáo, tràng hạt thường dùng để niệm Phật. Tay lần chuỗi hạt để ghi nhớ mỗi một hạt là niệm một câu hiệu Phật. Đồng thời cũng là cách ghi nhớ số để không nhầm lẫn. Người sở hữu tràng hạt sẽ giữ tâm mình an tịnh, xa lánh được những luồng khí không tốt cho sức khỏe và tâm trạng.

Tràng Hạt Có Bao Nhiêu Hạt?

Kinh Mộc Hoạn Tử, tràng hạt gồm 108 hạt. Con số này tượng trưng cho 108 phiền não. Bao gồm 88 kiến hoặc 10 tư hoặc và 10 triền.

Kinh Đà Ra Ni Tập quyển 2 phẩm Tác Châu Pháp Tướng, tràng hạt có 4 loại: 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 21 hạt.

Kinh Sổ Châu Công Đức nêu ra 4 loại chuỗi, đó là 108 hạt, 54 hạt, 27 hạt và 14 hạt.

Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Châu thì lấy chuỗi 1.080 hạt làm chuỗi bậc thượng. Chuỗi 108 hạt làm chuỗi tối thắng. Chuỗi 54 hạt làm chuỗi bậc trung. Chuỗi 27 hạt làm chuỗi bậc hạ.

Phẩm Sổ Châu Nghi Tắc trong Kinh Văn Thù Nghi Quỹ cho rằng: Chuỗi bậc thượng là 108 hạt, chuỗi bậc trung là 54 hạt, chuỗi bậc hạ là 27 hạt, chuỗi tối thượng là 1.080 hạt.

Ý Nghĩa Của Số Hạt

Căn cứ vào số lượng hạt trong tràng hạt mà ý nghĩa của nó cũng khác nhau:

♦ Chuỗi 108 hạt có ý nghĩa biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.

♦ Chuỗi 54 hạt có ý nghĩa biểu thị cho 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm Thập Tín, Thập Hạnh, Thập Trú, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn Nhân Địa.

♦ Chuỗi 42 hạt có ý nghĩa biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm Thập Hạnh, Thập Trú, Thập Địa, Thập Hồi Hướng và Đẳng Giác, Diệu Giác.

♦ Chuỗi 27 hạt có ý nghĩa biểu thị cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, đó là 18 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả và 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán.

♦ Chuỗi 21 hạt có ý nghĩa biểu thị cho 21 vị, đó là Thập Địa, Thập Ba La Mật và quả vị Phật.

♦ Chuỗi 14 hạt có ý nghĩa biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế  Âm.

♦ Chuỗi 1.080 hạt có ý nghĩa biểu thị cho 10 cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có 108.