5 lợi ích khi mở máy niệm Phật, kinh Phật và giảng Pháp

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Chúng ta đừng xem thường máy giảng Kinh, máy niệm Phật , chúng sanh cõi U Minh trong 40 dặm đều được lợi ích, đối với họ có sự giúp đỡ lớn.

1. Chuyển hóa năng lượng xấu ác thành năng lượng tích cực, tạo thành từ trường xung quanh chỗ ta ở không khí trong lành, tạo cho ta cảm giác bình an.

2. Trừ tà ma ngoại đạo, ác thần, ác quỷ không dám làm hại, quấy phá,…

3. Siêu độ vong linh trong khu vực chỗ ta đang sống được siêu thoát (Cửu huyền, ông bà, thân bằng quyến thuộc cũng được lợi ích).

4. Gieo duyên Phật Pháp cho tất cả côn trùng, động vật nào nghe được.

5. Mình nghe rồi mình niệm Phật theo sẽ làm tăng trưởng lòng từ bi, cũng như tăng trưởng trí huệ, thân tâm an lạc, ngày đêm sáu thời đều an ổn.

“Những nơi mở máy niệm Phật có thể thay đổi phong thủy, tịnh hóa từ trường. Đừng xem thường máy giảng Kinh, máy niệm Phật – chúng sanh cõi U Minh trong 40 dặm đều được lợi ích, đối với họ có sự giúp đỡ lớn”.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chú thích: 40 dặm = 64.37 km