Luôn cho mình hơn người, ngã mạn luân hồi này phải đoạn!

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không

Tâm của chúng ta không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, tạo nên vô lượng vô biên chướng ngại trên đường Bồ-đề. Chướng ngại này làm sao đột phá đây?

“Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Tâm của chúng ta bất thiện, nhìn thấy người này vừa mắt thì khởi tham ái, thấy không vừa mắt liền khởi sân hận. Đây là tâm bất thiện.

Chướng ngại này làm sao đột phá đây?

Thực hành Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, phải “Lễ Kính Chư Phật”. Ai là chư Phật vậy?

Tất cả chúng sanh là chư Phật. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật đều là chư Phật. Chí thành cung kính, không hề mảy may có thái độ thất lễ.

Phải cung kính người chân thật phát từ nơi chân tâm, không phải làm dáng bên ngoài. Bản thân chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay tập khí phiền não quá nặng.

Trong phiền não, phiền não lớn nhất đối với người tu hành mà nói là cống cao ngã mạn, luôn cảm thấy mình cao hơn người khác một cấp, người khác đều không bằng ta, ngã mạn cao như núi! Điều này đã tạo thành chướng ngại trên đường Bồ-đề của mình.

Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn đã tạo nên biết bao nhiêu là chướng ngại. Bạn có thể đem những cái này trừ bỏ, quyết định không có tự tư tự lợi, quyết định không dính danh vọng lợi dưỡng, thật sự xa lìa được tham sân si mạn, thì chúng ta sẽ giống Thiện Tài Đồng Tử vậy, đối với người, với sự, với vật chân thành, cung kính. Như vậy mới có thể thành tựu trên đường Bồ Đề.