Nội Dung “12 Lời Nguyện Niệm Phật”

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Trong nội dung của 12 lời nguyện niệm Phật này, nhằm giúp cho Phật tử chúng ta có định hướng trong việc tu tập và chí nguyện để về thế giới Cực Lạc của đức Phật A-di-đà.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính thưa quý Phật tử!

Hôm nay, quý vị về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, trước khi vào thời khóa công phu, như thường lệ chúng ta có một giờ pháp thoại. Trong giờ pháp thoại sáng nay, chúng tôi xin nói về ý nghĩa của 12 lời nguyện niệm Phật. Mười hai lời nguyện niệm Phật này, chúng tôi vừa soạn ra. Trước khi giải thích nội dung của 12 lời nguyện niệm Phật, chúng tôi xin đọc để quý vị được nghe.

1.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Hôm nay và mãi mãi.

 

2.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Cho trí sáng tâm khai.

 

3.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sống an vui tự tại.

 

4.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Không ác ý với ai.

 

5.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Luôn nói lời từ ái.

 

6.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

 Thường niệm danh hiệu Ngài,

Không gây khổ cho ai.

 

7.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Hằng trì trai giữ giới.

 

8.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Luôn nhẫn nại khoan dung.

 

9.  Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sắc tài không đắm nhiễm.

 

10. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Trừ phiền não trái oan.

 

11. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Trải lòng thương muôn loại.

 

12. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Chí vãng sinh không phai.