Phật dạy Pháp Vu Lan Bồn cho Ngài Mục Kiền Liên!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Sau khi thấy thân mẫu được thoát khổ, Ngài Mục Kiền Liên hết sức vui mừng, liền đến trước Phật chấp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Các hàng Phật tử đời sau có thể làm lễ Vu Lan Bồn được không?

Sau khi nghe Ngài Mục Kiền Liên thỉnh cầu phương pháp báo hiếu, Phật dạy rằng:

“Này Mục Kiền Liên! Mẹ của ông do lòng tham lam, độc ác đã tạo ra tội lỗi nặng nề trải qua nhiều kiếp, nay sanh trong ác đạo, làm loài ngạ quỷ nên không thể một mình ông cứu độ được. Mặc dù lòng hiếu thảo của ông vô cùng lớn lao, cũng không sao chuyển được hoàn cảnh, chẳng khác gì chiếc thuyền con, không thể chở được tảng đá lớn.

Vậy ông phải nhờ oai thần của chúng Tăng trong mười phương, đức lớn như biển, mới cứu độ Mẹ ông được giải thoát. Ta nay sẽ vì ông, chỉ dạy phương pháp cứu rổi, khiến cho Cha Mẹ ông xa lìa được các điều tội lỗi.

Này Mục Kiền Liên! Ngày rằm tháng 7 là ngày Tự Tứ của chư Tăng trong mười phương, sau ba tháng an cư kiết Hạ, sách tấn tu hành. Ngày ấy cũng là ngày hoan hỷ của chư Phật, vì thấy chư Tăng sau ba tháng an cư kiết Hạ, đã tiến bộ rất nhiều trên đường tu học, các nghiệp được thanh tịnh, ba món vô lậu học được tăng trưởng, công đức thêm nhiều và đến ngày viên mãn. Vậy ông nên nhân ngày ấy làm lễ Vu Lan Bồn để báo hiếu cho Mẹ ông.

Ông hãy sắm đủ các món trai diên trăm mùi, năm thứ trái cây, cùng hương dầu đèn nến, giường chõng, chiếu chăn, mùng mền, quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay,..Tóm lại, là đủ bốn món cúng dường quí báu trong đời. Rồi ông phải thân hành đi rước các vị Đại Đức Tăng trong mười phương, hoặc những vị Thiền định trong núi rừng, chứng được bốn quả Thánh, hoặc có vị đang kinh hành dưới cội cây được sáu phép thần thông tự tại, hàng Thanh Văn, Duyên Giác, các vị Thánh Tăng, hoặc các vị Thập địa Bồ Tát thị hiện làm Thầy Tỳ kheo…Ông phải thành tâm kính lễ trai Tăng cúng dường và thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện cho vong linh Mẹ ông được thoát khổ. Nhờ công đức chí thành chú nguyện, vong linh Mẹ ông sẽ được siêu thoát. Cũng như tảng đá dù nặng trăm cân, song có nhiều người khiêng, thì dời đi đâu cũng được.”

Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, đến ngày rằm tháng 7 làm lễ Vu Lan, sắm đủ các vật liệu, rước chư Tăng trong mười phương thành tâm kính lễ trai Tăng cúng dường, nên vong mẫu của Ngài được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, sanh về cảnh giới lành.

Ngài Mục Kiền Liên hỏi Phật: Các hàng Phật tử đời sau có thể làm lễ Vu Lan Bồn được không? 

Sau khi thấy thân mẫu được thoát khổ, Ngài Mục Kiền Liên hết sức vui mừng, liền đến trước Phật chấp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Thân mẫu của con được nhờ công đức Tam Bảo và oai thần của chư Tăng, nên được thoát ly kiếp ngạ quỷ khổ não. Vậy về đời sau, trong hàng Phật tử, nếu có người muốn làm lễ Vu Lan Bồn này, để cứu độ Cha Mẹ hiện tại cũng như Cha Mẹ nhiều kiếp trước, chẳng biết có được không?

Phật dạy rằng: “Quý lắm! Này Mục Kiền Liên! Đời sau, nếu có được các Thầy Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, Vua, Thái Tử, các Quan tể tướng, những hàng tam công cho đến tứ dân, vì lòng hiếu thảo muốn đền đáp công ơn Cha Mẹ hiện tại hay quá khứ, thì cứ ngày rằm tháng 7, là ngày “Phật hoan hỷ”, làm lễ Vu Lan này, để cúng dường trai Tăng.

Nhờ công đức của chư Tăng chú nguyện, Cha Mẹ hiện tại được tăng long phước thọ, khỏi những điều tai hoạn, khổ não, còn Cha Mẹ bảy đời trước thì khỏi bị khổ ngạ quỷ, được sanh trong cõi nhơn thiên, hưởng phước vui vẻ không cùng.” Khi đó Ngài Mục Kiền Liên và bốn chúng đệ tử hoan hỷ vâng làm. Và từ đó về sau, mỗi năm cứ đến ngày Rằm tháng 7, các hàng Phật tử chí hiếu, đều có làm lễ Vu Lan để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ.