Thế gian người nào có phước báo lớn nhất?

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không

Người trong lòng không một vọng tưởng, từ sớm đến tối nhớ Phật niệm Phật, mãn báo thân họ liền làm Phật (được vãng sanh Cực Lạc), vậy mới gọi là đại phước báo. Chân thật thông hiểu tường tận, lúc đó bạn mới biết niệm Phật công đức thù thắng không gì bằng. 

Người không vọng niệm (không vọng tưởng) là có phước báo. Tuyệt nhiên không phải người địa vị cao, nhiều của cải, đó không phải phước báo. Hiện tiền tuy hưởng thụ đời sống vật chất nhưng bạn hưởng được mấy năm? Chết rồi làm sao? Luân hồi ba cõi (cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới) sáu đường (trời, người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục), vậy sao xem là có phước?

Còn người trong lòng không một vọng tưởng, từ sớm đến tối nhớ Phật, niệm Phật, mãn báo thân họ liền làm Phật (được vãng sanh Cực Lạc), vậy mới gọi là đại phước báo. Chân thật thông hiểu tường tận, lúc đó bạn mới biết niệm Phật công đức thù thắng không gì bằng. Cho nên Phật nói tam thừa là phương tiện nói. Mục đích Phật dạy chúng ta chỉ một đời thành Phật (vãng sanh Cực Lạc tức là thành Phật).

Có người hoài nghi là bản thân ngu si, tạo nghiệp chướng rất nặng, tội nghiệp rất sâu thì có thể thành không?

Kinh nói, một câu Phật hiệu (A Di Đà Phật) tiêu tám mươi ức trọng tội sanh tử (luân hồi). Các vị niệm một ngày một đêm bao nhiêu niệm? Theo đó tính xem số lượng niệm này tiêu được bao nhiêu tội nghiệp? Không thể nghĩ bàn. Lời Phật nói là thật, không phải giả, đích thực có hiệu quả như vậy.

Thế nhưng đã niệm một ngày một đêm rồi mà sao nghiệp chướng vẫn nặng? Vì nghiệp chướng của bạn quá nhiều, một ngày một đêm tiêu đáng kể, nhưng nghiệp chướng nguyên gốc của bạn so với đây không biết gấp bao nhiêu lần, bạn còn phải tiếp tục tiêu nghiệp. Ngày ngày đều niệm, ngày ngày tiêu nghiệp, đạo lý chính là như vậy. Nghiệp chướng dù có nặng hơn nhưng cứ tiếp tục không ngừng. “Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn”. Niệm Phật ba năm thì tội nghiệp vô lượng kiếp của bạn thảy đều tiêu hết.

Làm sao biết tội nghiệp tiêu hết? Bạn vãng sanh tự tại, đứng mà đi, ngồi mà đi, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải cõi Phàm Thánh Đồng Cư mà đều vãng sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm (Nhất Chân Pháp Giới). Trong Kinh có nói ba bậc vãng sanh, bạn thuộc thượng phẩm vãng sanh, như vậy mới biết câu Phật hiệu này tiêu nghiệp chướng không thể nghĩ bàn.

Người học Phật cần phải đổi tâm. Vì sao? Bởi chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay dùng tâm luân hồi (tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước). Bây giờ đem tâm luân hồi đổi thành A Di Đà Phật, tâm luân hồi không còn nữa. Đem A Di Đà Phật để vào đó thì tâm là A Di Đà Phật. Phương pháp này thầy Lý dạy cho chúng tôi, tôi lại truyền cho mọi người. Giống như khai thị của Trung Phong Thiền Sư trong Tam Thời Hệ Niệm. “Tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta”.