Bốn Điều Nên Làm Trước Khi Đi Ngủ

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Sán Nhiên


Trẻ, già nên làm 4 điều trước khi đi ngủ mỗi đêm, bởi vì nếu như đêm nay quý Phật tử không có vốn, tài sản hành lý, hành trang để đi thì đáng lo, đáng sợ.

1. Trở về Quy Y Tam Bảo!

Nằm trên giường thầm đọc :

Con xin quy y Phật

Con xin quy y Pháp

Con xin quy y Tăng (3 lần)

2.  Xin Giới!

Mỗi ngày phải nguyện trước bàn Phật ở nhà, nguyện tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu.

3. Rải Tâm Từ Cho Tất Cả Chúng Sanh!

♦ Tôi được an vui, mong chúng sanh được an vui như tôi.

♦ Tôi không ép uổng cùng ai, mong rằng chúng sanh không ép uổng cùng ai. (Người lớn hiếp nhỏ, người mạnh hiếp kẻ yếu, người giàu sang hiếp kẻ nghèo khó)

♦ Tôi không có nạn khổ thân tâm, mong rằng chúng sanh không có nạn khổ thân tâm như tôi.

♦ Tôi luôn được cẩn phòng an vui, mong rằng chúng sanh luôn được cẩn phòng an vui như tôi.

4. Quán Vô Thường, Quán Sự Chết! 

Tất cả chúng sanh đều có sự chết là nơi cuối cùng, và tôi cũng vậy.

Tất cả chúng sanh đều cùng nhau chết cả thảy, không chừa một ai, và tôi cũng vậy.

Quí Phật tử luôn luôn quán sự vô thường và sự chết này, trong giấc ngủ không mộng mị, không chiêm bao, không gặp điều xấu ác, không lo âu, và nếu có đi được thì đi trong an lành.

Tại sao có những điều này?

Thứ Nhất: Chúng ta phải chuẩn bị như vậy mỗi đêm, vì nhở như tối nay hoặc thời gian nào đến thì mình có vốn, hành trang, tư lương mình đi, đi được an lành.

Thứ Hai: Đề Bà Đạt Đa là một vị đệ tử oan trái với Đức Phật muôn ngàn kiếp, vô lượng kiếp quá khứ, nhưng đến phút chót Đề Bà Đạt Đa, lúc hãm hại Đức Phật không được, đã quay trở về ăn năn sám hối với Đức Phật, thì vừa bước xuống ngay trước cổng chùa Kỳ Viên, đất hút từ dưới hút lên, lúc bấy giờ Đề Bà Đạt Đa đem xác thân này cúng dường cho Tam bảo, ông nói : “Con xin quay trở về nương tựa vào Phật, Con xin quay trở về nương tựa vào Pháp, Con xin quay trở về nương tựa vào Tăng.” Sau đó đất hút ông xuống Vô Gián địa ngục liền.

Chư tăng thấy vậy mới bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn như vậy là sao?”

Thế Tôn trả lời: “Do có tác ý của Đề Bà Đạt Đa phút chót biết quay trở về nương tựa 3 ngôi Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, cho nên sau khi trả hết Vô Gián địa ngục, Đề Bà Đạt Đa sanh trở lên làm Độc Giác Phật.”

Đề Bà Đạt Đa tội nặng vô cùng, làm chảy máu Phật, chia rẽ tăng chúng, phá hoà hợp tăng, mà cuối cùng vẫn trở thành vị Độc Giác Phật chỉ vì quay về nương tựa Tam bảo. Do đó, Sư khuyên quí Phật tử điều này, cố gắng làm vốn bỏ ống mỗi đêm như vậy, một ngày nào đó giống như trái cây chín muồi rụng xuống mình có mà mang đi. Bây giờ quí Phật tử làm, nếu 200 năm sau mới đi thì mình cũng đã làm được bao nhiêu ngày lợi ích rồi.