Dầu Muốn Dầu Không Thì Mọi Thứ Tùy Duyên Vận Hành Sanh Diệt!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Dầu muốn dầu không thì ngày vẫn lên và đêm vẫn xuống. Dầu muốn dầu không thì bốn mùa vẫn đến. Dầu muốn dầu không thì chúng ta vẫn đói no nóng lạnh…

Dầu muốn dầu không thì mọi thứ tuỳ duyên vận hành sanh diệt.

Dầu muốn dầu không thì ngày vẫn lên và đêm vẫn xuống.

Dầu muốn dầu không thì bốn mùa vẫn đến.

Dầu muốn dầu không thì chúng ta vẫn đói no nóng lạnh.

Dầu muốn dầu không thì tuổi đời cứ theo năm tháng chồng chất.

Dầu muốn dầu không thì những thứ chúng ta thương thích cũng phải lìa xa.

Dầu muốn dầu không thì cũng có lúc ta cũng già cũng bệnh cũng chết.

Dầu muốn dầu không thì sáu trần vẫn vây bủa chúng ta.

Dầu muốn dầu không hễ sống bằng tâm bất thiện thì sẽ chuốc lấy quả khổ.

Dầu muốn dầu không sống bằng tâm lành thì chúng ta sẽ được an lạc.

Dầu muốn dầu không hễ còn đủ duyên phiền não thì còn sanh tử.

Dầu muốn dầu không thì chúng ta vẫn phải tiếp tục có mặt trên đời này khi chúng ta chưa viên tịch Niết-bàn.

Tôi nhớ tôi có viết một bài thơ sau đó một người quen họ phổ nhạc đó là Tình Khúc Hiên Mây. Nguyên bài đó nó định nghĩa chữ Pilanattha trong đạo Phật. Pilanattha là sự thúc đẩy bức bách.

Dầu muốn dầu không một ngày cũng qua.

Dầu muốn dầu không đời rồi quên ta.

Dầu muốn dầu không Tình sẽ phôi pha.

Dầu muốn dầu không Người rồi cũng xa.

Dầu muốn dầu không Tóc sẽ sương pha.

Dầu muốn dầu không ta rồi sẽ già. 

Chuyện xưa ngày cũ như áng mây qua một chiều nào đó.

Hiu quạnh hiên nhà người ngồi đối bóng gõ bát cuồng ca.