Vì sao cầu nguyện quá nhiều mà không được cảm ứng?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Chúng ta nhất định phải phản tỉnh, phải quán sát, nghiệp chướng của chính mình đang tồn tại, phải nỗ lực đem nghiệp chướng tiêu trừ, thì sở cầu của chúng ta…