Trong tâm thanh tịnh có vô lượng trí tuệ vô lượng phước đức!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Quốc độ của Đức Di Đà xây dựng, hiệu là “Cực Lạc thế giới”, vì thế giới đó, quả của sự khổ không có, mà nhân duyên của sự khổ cũng không; không…