Quán Nhân duyên!

Translate into Other Languages Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Trí Quảng Tu lục độ từ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cho đến trí tuệ và có trí tuệ thì nhìn đời khác. Chưa có trí tuệ, nghĩ này nghĩ kia,…