Daily Reading ~ April 16

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

The fool may be known by his deeds; the wise one may be known by his deeds. Wisdom is illuminated by on’s deeds.

♦♦♦

Kẻ ngốc có thể được biết đến bởi những việc làm của mình; người khôn ngoan có thể được biết đến bởi những việc làm của mình. Sự khôn ngoan được soi sáng bởi những việc làm của bạn. (Việt Dịch LN)