Daily Reading ~ April 22

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

There are these six dangers of being addicted to gambling. In winning, one begets hatred; in losing, one mourns the loss of wealth; one’s word is not accepted in court; one is avoided by both friends and officials; one is not sought after for marriage, as people say a gambler cannot support life.

♦♦♦

Có sáu mối nguy hiểm khi nghiện cờ bạc. Khi chiến thắng, người ta sinh ra lòng thù hận; trong mất mát, người ta thương tiếc cho sự mất mát của cải; lời nói của một người không được chấp nhận tại tòa án; một người bị cả bạn bè và quan chức tránh xa; một người không được tìm kiếm cho hôn nhân, như người ta nói một kẻ cờ bạc không thể nuôi sống cuộc sống. (Việt Dịch LN)